Skip to main content

Polityka Prywatności

Informacja prawna o polityce ochrony prywatności klientów OneStream Software LLC

Informacja dla osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Tarcza Prywatności jest programem administrowanym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (United States Department of Commerce).  Przestrzegamy zasad Tarczy Prywatności UE-USA i zasad Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA, zarządzanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych odpowiednio z UE i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Złożyliśmy w Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych oświadczenie, że przestrzegamy Zasad Tarczy Prywatności, które są częścią Programu Tarczy Prywatności.  Dowiedz się więcej o Programie Tarczy Prywatności i sprawdź nasze oświadczenie na https://www.privacyshield.gov/.

Sprawdź nasze oświadczenie Privacy Shield Privacy Statement. Jeśli nasza Polityka Prywatności dotyczy twojej sytuacji, a jej zapisy różnią się od przepisów Programu Tarcza Prywatności, zastosowanie mają przepisy Programu Tarcza Prywatności.

Zakres

Kiedy ty, twój przedstawiciel lub pełnomocnik przekazuje nam twoje dane osobowe lub informacje o tobie, wyrażasz przez to zgodę lub twój pełnomocnik wyraża zgodę w twoim imieniu na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, udostępnianie i inne działania dotyczące twoich danych, jak przewidziano w niniejszej Polityce Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych pracowników OneStream, które objęte są wewnętrzną polityką prywatności OneStream lub wyżej wymienionym oświadczeniem o przestrzeganiu zasad Tarczy Prywatności.

Kiedy w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o “OneStream”, “my”, “nas”, “nasz” lub użyte są inne terminy wynikających z odmiany słowa „my”, oznacza to OneStream Software LLC, Michigan, Stany Zjednoczone, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub określony oddział spółki, spółkę zależną lub podmiot stowarzyszony, który gromadzi, przechowuje, wykorzystuje lub udostępnia dane osobowe pod marką OneStream.

Kiedy w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o “tobie” lub używana jest odmiana słowa „ty”, oznacza to osobę, której dane osobowe są omawiane.

Inne polityki prywatności mogą mieć zastosowanie do określonych usług, aplikacji lub mediów cyfrowych należących do OneStream, z których korzystasz.  Takie polityki prywatności muszą być interpretowane wspólnie z niniejszą Polityką Prywatności. Usługi lub aplikacje podmiotów trzecich, używane w połączeniu z usługami OneStream mogą mieć dodatkowe polityki prywatności.  Takie polityki prywatności powinny być interpretowane niezależnie od niniejszej Polityki Prywatności.

Jakie dane gromadzi OneStream?

OneStream gromadzi następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, inne dane kontaktowe, informacje o rozliczeniach i płatnościach, informacje o stanowiskach biznesowych oraz informacje dotyczące zapytań o wymagania oprogramowania i prośby o pomoc.

OneStream i nasz dostawca usług internetowych może gromadzić informacje z plików dziennika, np. adresy protokołów internetowych, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych, wskaźnik odrzuceń, typ platformy, datę i godzinę dostępu oraz liczbę kliknięć.

Kiedy przekazujesz OneStream dane osobowe osoby trzeciej, np. kiedy zapisujesz współpracownika do otrzymywania informacji od nas lub o nas, lub kiedy przekazujesz dane o osobie, aby zaczęła ona korzystać z naszych usług, oświadczasz i gwarantujesz, że masz wszelkie niezbędne uprawnienia do przekazania nam tych informacji i jednocześnie zezwalasz OneStream na przetwarzanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

W jaki sposób OneStream gromadzi dane osobowe?

OneStream gromadzi dane bezpośrednio, gdy je nam przekazujesz przez nasze strony internetowe i aplikacje, podczas konferencji lub wydarzeniach marketingowych oraz gdy nabywasz towary lub usługi od nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub dostawców.

OneStream gromadzi dane z innych źródeł, takich jak bazy danych, listy członkowskie, dane uczestników konferencji, informacje o osobach, które nabywają nasze usługi w twoim imieniu oraz od zewnętrznych dostawców informacji.

W jaki sposób OneStream korzysta ze zgromadzonych danych?

OneStream korzysta z danych osobowych w następujący celach:

dostarczanie towarów i usługi tobie lub twojej organizacji

analizowanie trendów, administrowanie stronami internetowymi, aplikacjami i innymi mediami cyfrowymi komunikacji z tobą przesyłania ci naszych ofert lub ofert podmiotów trzecich, które mogą cię zainteresować.

Jeśli OneStream zmienia dane poprzez łączenie je z innymi informacjami, redakcję lub inne zmiany sprawiające, że identyfikacja osoby nie jest możliwa, może je wykorzystać w dowolnym celu.

Jak OneStream przetwarza dane osób poniżej 18 roku życia?

OneStream działa zgodnie z zasadą zakazującą świadomego gromadzenia lub przechowywania informacji umożliwiających identyfikację osób w wieku poniżej 18 lat.  Osoby, które nie ukończyły 18 lat proszone są o nieprzekazywanie nam swoich danych osobowych.   Rodzice i opiekunowie osób w wieku poniżej 18 lat, które przekazały OneStream dane osobowe proszeni są o natychmiastowy kontakt z nami, po to abyśmy mogli usunąć te dane z naszych zbiorów. Rodzice i opiekunowie osób wieku poniżej 18 lat podejrzewający, że dane osobowe tych osób zostały zgromadzone przez OneStream proszeni są o natychmiastowy kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe zamieszczone są poniżej.

W jaki sposób OneStream wykorzystuje metody śledzenia komputerowego?

OneStream wykorzystuje pliki cookies i inne metody na swoich stronach internetowych i w innych mediach cyfrowych w celu przedstawiania ofert, które mogą cię zainteresować oraz w celu personalizacji dostarczanych ci treści.

OneStream korzysta z usług analizy stron internetowych, świadczonych przez LeadLander. Usługi te objęte są Polityką Prywatności Leadlander Polityka Prywatności LeadLander.  LeadLander wykorzystuje JavaScript i cookies w celu analizy sposobu korzystania ze stron internetowych i innych mediów cyfrowych należących do OneStream przez odwiedzających.

OneStream może obsługiwać, przekazywać i określać treść reklam i innych prezentacji na stronach internetowych podmiotów trzecich lub jako świadczone usługi.  Część plików cookie i podobnych mechanizmów działa podczas jednej sesji. Inne mają charakter trwały i działają przez wiele sesji.

Metody te pozwalają na zachowanie informacji o logowaniu do twojego konta i innych informacji pomiędzy wizytami oraz umożliwiają nam mierzenie i rejestrowanie twojej aktywności.

OneStream może korzystać z usług dostawców usług reklamowych w celu prezentacji swoich reklam na innych stronach internetowych lub mediach cyfrowych, które odwiedzasz lub z których korzystasz.  Podczas obsługi naszych reklam, dostawcy ci mogą wykorzystywać pliki cookie i inne mechanizmy do gromadzenia informacji o wizytach na innych stronach internetowych i innych informacji, np.: typ przeglądarki, adres dostawcy usług internetowych, odwiedzanych stronach i czytanych treściach, dacie i godzinie aktywności.  OneStream wykorzystuje te dane w celu oceny reklamy, personalizacji doświadczenia użytkownika i personalizacji marketingu i innych form komunikacji.

Podmioty trzecie, z których stron internetowych lub inne mediów cyfrowych korzystasz, mogą również używać plików cookie lub innych metod analizy.  Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy praktyk stosowanych przez podmioty trzecie. Radzimy, abyś zapoznał się z politykami prywatności podmiotów trzecich, w celu zrozumienia ich sposobu używania plików cookie i innych sposobów analizy.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie. Aby dowiedzieć się jak zmienić preferencje plików cookie otwórz “Pomoc” w menu przeglądarki.  Jeśli odrzucisz lub zablokujesz pliki cookie niektóre funkcje na stronach OneStream mogą przestać działać.

Wiele przeglądarek internetowych posiada ustawienia “bez śledzenia”.  Nie istnieje powszechnie przyjęty standard, np. przez World Wide Web Consortium, regulujący następstwa wyboru opcji “bez śledzenia”. W przypadku ustalenia praktyki dotyczącej ustawienia “bez śledzenia” OneStream podejmie decyzję w sprawie stosowania się do takiej praktyki.  Obecnie wybór w przeglądarce “bez śledzenia” nie wpływa na wymianę informacji z twoim komputerem lub na sposób ich wykorzystywania.

Możesz wybrać ustawienia plików cookie lub urządzeń śledzących innych podmiotów.  Więcej informacji na ten temat: https://www.networkadvertising.org/choices/ i https://osowww.aboutads.info/choices/.

Komu i w jaki sposób OneStream przekazuje dane?

Dane o anonimowym charakterze. Jeśli OneStream zmienia dane poprzez łączenie je z innymi informacjami, redakcję lub inne zmiany sprawiające, że identyfikacja osoby nie jest możliwa, może je przekazać dowolnemu podmiotowi, w dowolnym celu.
Dostawcy usług outsourcingowych. OneStream może przekazywać twoje dane dostawcom usług outsourcingowych w celu realizacji i wysyłki zamówień, zapewniania wsparcia technicznego, przeprowadzania szkoleń lub wykonywania innych funkcji wspierających prowadzenie działalności gospodarczej.
Następcy prawni. W przypadku sprzedaży lub innego sposobu przeniesienia, oraz w przypadku rozpatrywania sprzedaży lub innego sposobu przeniesienia, całości lub części swojej działalności OneStream ma prawo przenieść lub udostępnić faktycznemu lub potencjalnemu kupującemu, lub nabywcy innego prawa, dane osobowe związane z potencjalnie lub faktycznie przeniesioną działalnością.  Przekazanie takie dokonane jest z zachowaniem należytej staranności w celu umożliwienia kupującemu, lub nabywcy innego prawa, prowadzenia działalności gospodarczej.
Ogólne przekazanie danych. OneStream może odpłatnie lub nieodpłatnie przekazać twoje dane innym podmiotom w ramach wspólnych inicjatyw marketingowych lub w celu umożliwienia podmiotom trzecim marketing ich towarów i usług.
Przestrzeganie prawa. OneStream może udostępnić twoje dane, gdy jest to wymagane przez organy ścigania, organizacje rządowe, sądy lub inne instytucje i gdy uznamy, że nasza współpraca wymagana jest przez prawo.
Międzynarodowe przekazywanie danych. OneStream może przekazywać, przechowywać lub przetwarzać twoje dane poza krajem twojego zamieszkania lub pracy. W krajach tych prawo ochrony danych może być inne od prawa w kraju twojego zamieszkania lub pracy. Wyrażasz zgodę na takie przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie danych.

Linki i dane przekazane przez inne podmioty

Nasze strony internetowe i inne media cyfrowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych i mediów cyfrowych, które nie są obsługiwane przez OneStream.  OneStream nie obsługuje tych stron internetowych ani innych mediów cyfrowych i nie kontroluje gromadzenia i korzystania z danych przez operatorów tych stron internetowych. OneStream nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów innych stron internetowych i mediów cyfrowych.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

OneStream stosuje i wymaga stosowania przez swoich dostawców usług odpowiednich fizycznych, technicznych i innych zabezpieczeń przeznaczonych do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi, korzystaniu lub zmianie danych.

Uzupełnianie posiadanych danych

OneStream uzupełnia dane otrzymane bezpośrednio od ciebie o inne dane, które otrzymujemy ze źródeł zewnętrznych, np. wystawców kart kredytowych, baz danych i centrów wymiany informacji.

Informowanie o naruszeniu danych

Powiadamianie osób, których dane osobowe zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że do tego doszło następuje zgodnie z przepisami prawa oraz polityką bezpieczeństwa informacji OneStream, za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu, korespondencji, w tym zawiadomienia wydrukowanego na rachunku lub wyciągu z konta lub poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej OneStream lub w innym medium cyfrowym OneStream.   Wybór sposobu zawiadomienia należy do OneStream i jest decyzją ekonomiczną uzależnioną od okoliczności naruszenia.  Indywidualne zawiadomienia wysyłane są na ostatni zapisany w rejestrach OneStream adres e-mail, adres fizyczny lub numer telefonu.  WYRAŻASZ ZGODĘ NA TAKIE SPOSOBY POWIADAMIANIA, POZA WYJĄTKAMI PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRAWO.

Jak zmienić swoje dane osobowe?

Gdy twoje dane osobowe ulegną zmianie, jeśli uważasz, że twoje dane osobowe przechowywane przez OneStream są nieprawidłowe lub gdy chcesz zrezygnować z naszych usług, poinformuj nas o żądanej zmianie. OneStream uwzględni wszelkie uzasadnione żądania zmian. Nasze dane kontaktowe zamieszczone są poniżej.

Jak OneStream realizuje wybór preferencji i rezygnację?

Jeśli nie chcesz otrzymywać newsletterów, powiadomień cyfrowych, materiałów promocyjnych lub udostępniać swoich informacji podmiotom trzecim, możesz zrezygnować z ich otrzymywania lub sprzeciwić się udostępnianiu twoich danych. W tym celu skontaktuj się z OneStream. Nasze dane kontaktowe zamieszczone są poniżej.  Musisz wiedzieć, z którego towaru lub usługi chcesz zrezygnować. Zrealizujemy twoje żądanie w najkrótszym możliwym do wykonania terminie. Realizacja żądania może polegać na przetwarzaniu wsadowym i innych procesach komputerowych, które mogą zająć do 30 dni. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania materiałów lub sprzeciwisz się udostępnianiu danych po czym ponownie przekażesz nam swoje dane osobowe przez stronę internetową lub w innych okolicznościach, pozwalających nam na korzystanie z twoich danych, OneStream uzna twoją wcześniejszą rezygnację za nieważną.

Rezygnacja nie ma wpływu na dane przekazane przez OneStream podmiotom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Skontaktuj się z nami w celu zmiany preferencji dotyczących sposobu korzystania z twoich danych. Nasze dane kontaktowe zamieszczone są poniżej.

Co się dzieje kiedy chcę zrezygnować, ale moje czynności powodują, że ponownie wyrażam zgodę?

Jeśli po rezygnacji podejmiesz czynności, które ponownie pozwolą nam na korzystanie z twoich danych osobowych, OneStream uzna, że wyrażasz na to zgodę. Przykłady twoich czynności, które powodują twoją ponowną zgodę – ustna lub inna prośba o przesłanie informacji, zapisanie się na wydarzenie, itp.  OneStream zawsze musi przestrzegać zapisów niniejszej Polityki Prywatności w odniesieniu do twoich danych osobowych.

Jak szybko OneStream odpowiada na wnioski?

OneStream dołoży odpowiednich starań, aby zawnioskowane zmiany wprowadzić w jak najszybszym czasie. Realizacja zmian może polegać na przetwarzaniu wsadowym, czyli zebraniu większej ilości wniosków o określoną zmianę i wprowadzeniu wszystkich zmian jednocześnie. Z tego powodu część zmian następuje z opóźnieniem.  Prosimy o kontakt z nami w przypadku, kiedy wymagasz natychmiastowej zmiany swoich danych osobowych i nie możesz jej dokonać przez naszą stronę internetową.

Jak wprowadzane są zmiany do niniejszej Polityki Prywatności?

Zmiany do niniejszej Polityki Prywatności publikowane są na stronach internetowych OneStream lub w innych miejscach, które zdaniem OneStream skutecznie powiadomią cię o zmianie, zakładając, że zwracasz uwagę na zapisy dotyczące prywatności na stronach internetowych lub w innych mediach cyfrowych OneStream.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej, OneStream będzie korzystał z danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności lub jej wersją obowiązującą kiedy dane zostały zgromadzone.

Jeśli OneStream zdecyduje się na korzystanie z twoich danych w sposób inny niż określony w polityce prywatności, obowiązującej w momencie ich gromadzenia, powiadomimy cię o tym pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że mamy twój adres e-mail. Jeżeli odpowiesz na taki e-mail w zasadnym terminie i zażądasz, aby OneStream nie korzystał z danych mogących służyć do twojej identyfikacji w zaproponowany nowy sposób, uszanujemy twoje żądanie. W takim przypadku OneStream zastrzega sobie prawo do zawieszenia twojego dostępu do wszystkich lub niektórych usług oferowanych na naszych stronach internetowych.

Jeśli nie odpowiesz na taki e-mail lub OneStream otrzyma odpowiedź “niedostarczony” lub podobną wiadomość z twojego ostatniego znanego nam adresu e-mail, w obu przypadkach po upływie zasadnego czasu, OneStream wykorzysta dane w proponowany nowy sposób.

Prosimy o aktualizowanie swojego adresu e-mail i innych informacji kontaktowe, aby otrzymywać powiadomienia, o których mowa w niniejszym paragrafie.

Czy istnieją wyjątki od innych zapisów niniejszej Polityki Prywatności?

Bez względu na zapisy w niniejszej Polityce Prywatności, OneStream może gromadzić dane pozwalające na identyfikację osoby i wykorzystywać je w sposób inny niż opisano powyżej, w przypadkach wymaganych przez prawo, udzielania pomocy w egzekwowaniu prawa lub ochrony stron internetowych, mediów cyfrowych i własności należących do OneStream.  Nie uchybiając powyższym zapisom, OneStream zastrzega sobie prawo do skorzystania i ujawnienia dostarczonych przez ciebie danych w postępowaniu karnym lub obronie procesowej, wynikających z korzystania przez ciebie z naszych towarów lub usług.

Zapisy specjalne dotyczące mieszkańców Kalifornii

Twoje prawa zgodne z kalifornijskim prawem ochrony prywatności: Kalifornijskie prawo ochrony prywatności wymaga od nas powiadomienia mieszkańców Kalifornii o naszych praktykach dotyczących ochrony prywatności, w tym informacji o danych udostępnianych podmiotom trzecim dla ich celów marketingowych.  Udostępniamy tych informacji na żądanie. Nasze dane kontaktowe zamieszczone są poniżej.

Jak skontaktować się z OneStream?

Prosimy o kontakt z OneStream korzystając z poniższych danych kontaktowych, gdy:

a) uważasz, że OneStream nie przestrzega niniejszej Polityki Prywatności lub jeśli masz pytania dotyczące niniejszego dokumentu

b) chcesz rozpocząć lub zakończyć otrzymywanie newsletterów, powiadomień cyfrowych lub informacji promocyjnych

c) chcesz zaktualizować swoje dane osobowe

d) chcesz zrezygnować z usług lub wyrazić zgodę na korzystanie z usług oferowanych przez OneStream

Privacy Office

Adres:
OneStream Software, LLC
362 South Street
Rochester, Michigan 48307
USA

Telefon:
00 1 248 650 1430

E-mail:
[email protected]


Demo Sign Up